Generelle medlemsvilkår

Disse medlemsvilkårene gjelder for ditt medlemskap i Aktiv Trening.

 1. Generelt
  ● Generelle medlemsvilkår må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.
  ● Aktiv Trening har ulike typer medlemskap som reguleres i disse vilkårene.
  I tillegg til disse vilkårene vil medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud i Aktiv Trening. Eventuelle særskilte vilkår vil bli opplyst på vår nettside eller ved direkte oppslag på et senter.
  ● Aktiv Trening har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart ved oppkjøp eller eierskifte av treningssenteret.
  ● Informasjonen som oppgis ved innmelding i kjeden vil også kunne benyttes for å kontakte medlemmet per sms og e-post før og etter oppsigelse av medlemskapet, for å tilby de til enhver tid beste vilkårene og produktene til kjeden. Medlemmet kan selv reservere seg mot dette på Min side.
  ● Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse vilkårene.
 2. Medlemskap
  Hvem kan inngå medlemskap: Personer som er myndige kan inngå medlemskap, så sant de ikke er utestengt fra Aktiv Trening eller har andre uoppgjorte forhold. Personer som ikke er myndige kan også inngå medlemskap hos Aktiv Trening, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
  Løpende avtale: Et medlemskap i Aktiv Trening er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 10. Unntak er kontant-medlemskap som er tidsbegrenset til gjeldende kontrakt.
  Personskader/tap: Aktiv Trening fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
  Medlemskap er personlig: Et medlemskap er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort til andre uten Aktiv Trening sitt samtykke.
  Fotografi av medlemmet: det vil bli tatt fotografi ved innmelding på senteret. Ved nettinnmelding må dette legges inn av medlemmet selv. Dette for å forhindre misbruk av medlemskap og dersom det skulle være nødvendig med identifisering. Dine besøk blir registrert i vår database, dette er kun til internt bruk.
  Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere sentre, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med Aktiv Trening sitt til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.
  Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til sentre, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned eller etter endt bindingstid på eksisterende medlemskap.
  ● Aktiv Trening vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det aktuelle treningssenter vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure.
  ● Du forplikter deg å følge TRIVSELSREGLENE ved treningssenteret.
  Trening på eget ansvar: Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har også ansvar for å være helsemessig skikket til å trene hos Aktiv Trening.
   
 3. Aldersgrense
  3.1 BARN:
  Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang på senteret.

  3.2 AKTIV UNGDOM:
  Fra året man fyller 14 år*, kan man trene i betjent åpningstid alene og sammen med foresatt i nøkkelkorttid. Dette forutsetter altså at ungdomsmedlemmet er under påsyn av foresatt (som også må være medlem) under hele treningen.
  Merk: Fom januar det året man fyller 16 år justeres Aktiv Ungdom-medlemskap til Aktiv Student-medlemskap.

  *‘TRYGG START’ gjennomgang skal utføres før man får lov å starte treningen. Foresatt/myndig person må stå som betaler og er ansvarlig for medlemmet frem til fylte 18 år.
  ’TRYGG START’ er en samling der man går gjennom noen basic øvelser, treningsforståelse og trivselsregler på senteret.

  3.3 AKTIV STUDENT:
  ● Det året man fyller 16 år får man nøkkelkortavtale.

  3.4 AKTIV FAMILIE:
    gjelder kjernefamilie med foreldre og barn(til fylte 21 år).

 4. Nøkkelkortavtale
  Alle med nøkkelkortavtale(det året man fyller 16) forplikter seg til følgende:
  ● Holde orden og rydde på plass utstyr etter bruk.
  ● IKKE ta med eller slippe inn andre som ikke har nøkkelkortavtale!
  ● INNSJEKK er mellom kl: 04.00 og 00:00.
  ● Avslutt treningen senest kl: 01.00.
  NB! BRUDD på Aktiv trening sine regler kan medføre bot på kr 1000,-
  og tap av eget nøkkelkort/utestenging.

  Se også gjeldende regler på ditt senter!

 5. Medlemmets ansvar
  5.1 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

  5.2 Du skal gjøre deg kjent med og følge senterets sikkerhets- og trivselsregler.

  5.3 Du skal registrere deg ved ankomst til trening med ditt medlemskort.

  5.4 Informere Aktiv Trening om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.

  5.5 Informere Aktiv Trening dersom du ikke lenger har rett til rabattert medlemskap.
  Melding skal gis innen 1 måned. Ved lengre periode vil mellomværende beløp bli fakturert i ettertid.

  5.6 Medlemskapet er personlig. Misbruk av ditt medlemskort vil kunne medføre gebyr på kr 1000 og avslutning av medlemskapet.

 6. Betalingsbetingelser
  6.1 Oppstartsbeløp er bestående av etablering, nøkkelkort, treningsavgift for resterende av inneværende måned pluss hele neste måned. Dette skal betales ved oppstart av medlemskap. Manglende betaling av treningsavgift vil føre til utestenging.

  6.2 AvtaleGiro opprettes av medlemmet selv ved å følge link til el-signering; mottatt pr e-post fra Aktiv trening, eller på siste steg ved nettinnmelding.
  AvtaleGiro er en eksklusiv avtale underlagt avtaleforhold mellom din bank og deg som kontoinnehaver ang betaling av regninger. Ved oppretting av AvtaleGiro gir du Aktiv trening rett til å melde inn belastning av treningsavgift iht din treningsavtale. Dato for belastning er normalt den 01. i hver mnd.
  Som medlem plikter du å opprette AvtaleGiro-avtale og jevnlig kontrollere at rett beløp belastes.
  Sletting av AvtaleGiro-avtale i bank er ikke å regne som oppsigelse av medlemskap hos Aktiv trening.
  Fakturagebyr påløper når AvtaleGiro ikke brukes til betaling av treningsavgift.

  6.3 Medlemmet forplikter seg til å betale månedlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Aktiv Trening`s til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

  6.4 Ingen refusjon: Aktiv Trening plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud.

  6.5 Ved stopp av sponsing av medlemskap/sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet.

  6.6 Aktiv Ungdom-medlemskap endres til Aktiv Student-medlemskap fom januar det året man fyller 16 år!

  6.7 Tapt eller ødelagt medlemskort må erstattes med nytt kort mot gebyr kr 100,-.

  6.8 Årlig administrasjonskostnad
  pålydende kr 349,- påløper generelt i mars, med unntak av første året(kalenderår) hvor årlig adm.kost betales ved innmelding. Dersom et medlem avslutter sitt medlemskap, og senere samme år tegner nytt medlemskap tilkommer ny etablering (årlig adm.kost.). 
  For Familie2 medlemskap er årlig adm.kost. kr 460,- og Familie3 kr 690,-.
  Årlig adm.kost. kan justeres med kr 100 årlig uten forutgående varsling.
  Årlig adm.kost. gjelder også i fryst periode.

 7. Overvåkning
  Av sikkerhetshensyn har Aktiv Trening kameraovervåkning ved de fleste senter for å gi deg en ekstra trygghet. Overvåkningen vil kun bli brukt ved rapporterte hendelser som hærverk, tyveri, avtalebrudd eller personfornærmelse i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

 8. Personvern
  https://www.aktivtrening.no/personvern/

 9. Frysing av medlemskap
  Frysing skal registreres på «MIN SIDE» på «aktivtrening.no».
  ● De fleste AvtaleGiro-medlemskap kan fryses 3 ganger(måneder) pr kalenderår mot gjeldende frysegebyr. Unntak er Aktiv Reisende pga allerede redusert månedlig pris. Frys må meldes innen den 15. i måneden før frys skal starte.  
  ● Oppsigelsesmåned kan ikke fryses.
  ● Ved svangerskap, militærtjeneste eller treningsstopp iht legeerklæring, kan medlemskapet fryses for en lengre periode mot skriftlig avtale.
  ● Senior medlemskap har mulighet for 6 mnd frysing pr år uten gebyr.
  ● Medlemskap med binding kan ikke fryses, men du kan søke om å få forflyttet bindingstiden ved å sende e-post til ditt senter.


 10. Oppsigelse og endring av medlemskap
  10.1 Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse. 
  Oppsigelse av medlemskap kan registreres på ‘MIN SIDE’ eller send e-post til ditt senter. Ved e-posthenvendelse vil det bli sendt bekreftelse på utført endring fra Aktiv Trening innen 10 dager til medlemmets oppgitte e-postadresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet snarest kontakte Aktiv Trening på nytt.

  10.2 Medlemskapet løper automatisk videre til Aktiv Trening får skriftlig beskjed om oppsigelse/endring. Eventuell bindingstid fremgår av medlemskontrakt.

 11. Prisjusteringer
  Aktiv Trening har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår.
  Årlig indeksregulering: Aktiv Trening forbeholder seg retten til å foreta årlig indeksregulering av løpende avtaler uten forutgående varsling.
  Ved økning i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles via e-post, sms eller MINSIDE, minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft. Prisjustering kan skje eksempelvis pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlige avgifter.

  Årlig adm.kost: kan justeres med kr 100 årlig uten forutgående varsling.

  Bindingstid: etter endt bindingstid vil månedspris bli endret til ordinær pris for gjeldende medlemskap.

  Kampanje: for medlemskap opprettet med kampanjepriser vil månedspris bli endret til ordinær pris for gjeldende medlemskap.

  Varsling: Endringer Aktiv Trening antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft og medlemmet gis da rett til å avslutte kontrakten sin med normalt 1 måned oppsigelsestid. Eventuell bindingstid må fullføres først.

 1. Mislighold av medlemskap
  Aktiv Trening forbeholder seg retten til å sperre medlemskapet inntil forholdet er ordnet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold anses blant annet:
  ● mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter.
  ● brudd på medlemsvilkår/trivselsregler, etter mottatt skriftlig advarsel.
  ● brudd på Aktiv Trening sin Antidopingpolicy.
  ● misbruk av medlemskap/nøkkelkortordning.

  Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

 1. Antidopingpolicy
  Aktiv Trening ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

  ● Som medlem av Aktiv Trening tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Aktiv Trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

  ● Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at listen til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Aktiv Trening har anledning til å heve treningsavtalen.

  ● Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Aktiv Trening kan bli politianmeldt.

 1. Endringer i avtale
  ● Aktiv Trening forbeholder seg retten til å gjøre endringer i priser og vilkår.
  Endringer Aktiv Trening antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft og medlemmet gis da rett til å avslutte kontrakten sin med normalt 1 måned oppsigelsestid. Eventuell bindingstid må fullføres først.

  ● Aktiv trening forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid.

BLI MEDLEM