ANTIDOPING POLICY

Aktiv trening ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø.
Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Aktiv trening tar man avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Aktiv trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Man forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Man er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er det innforstått at man vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil man bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter å avgi dopingprøve mens man befinner seg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom man ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtale, og Aktiv trening har anledning til å heve treningsavtalen. Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Aktiv trening kan bli politianmeldt.