NOEN TIPS TIL DEG SOM TRENER

Dersom du er ein av dei som legg ned tid og pengar på trening, så ønskjer du nok også å få mest mogleg utbytte av den innsatsen du gjer. Som elles i kvardagen får vi også her betalt etter arbeidstimar og kvalitet. Her er nokre tips som kan hjelpe mosjonistar på alle nivå. Vi tek det frå starten.

 • Før du startar med treningsøkta di er det viktig at du har energi i kroppen. Et difor eit lite måltid 1-2 timar før du skal trene. Utan mat risikerer ein å «gå tom», og klarer då ikkje å yte like mykje undre treninga. Dermed blir også treningseffekten mindre. For å byggje muskelmasse, er det heilt avgjerande at kroppen har tilgang på dei naudsynte «byggjesteinane» vi får via sunn mat. God væskebalanse er også viktig for å yte optimalt. Drikk difor nok vatn både før, under, og etter trening.

 • Før du startar med styrketrening, eller ei hard kondisjonsøkt, er det viktig å varme opp musklane slik at du ikkje skadar deg når du verkeleg skal byrje å ta i. På ei hard uthaldsøkt, bør du starte med 10 min oppvarming med gradvis aukande intensitet. Du kan godt gjere liknande før styrketrening, t.d. på ro-apparat, eller eit anna apparat der du får god rørsle i dei musklane du skal bruke. Men her er det gjerne enno betre å nytte meir spesifikke mobiliseringsøvingar. Start påfølgjande styrketrening med eit par lettare seriar på dei einskilde øvingane. 

 • Legg kvalitet i treningsarbeidet ditt! Ta i når du løftar vekter. Dette må vere tungt dersom du skal auke styrke og/eller muskelmasse! (Når du løftar tungt, klarer du ikkje å prate samstundes!) Tilsvarande finn vi også ved kondisjonstrening. For å auke yteevna i uthaldsaktivitet, må du leggje inn nokre ekstra harde økter, slik at du kan presse eigne grenser.

 • Tren fornuftig, og ver reflektert. Dersom du trenar kvar dag, kan ikkje alle øktene dine vere «bånn gass» – då vil du snart gå tom, og yteevna minkar. Hugs at det du gjer under trening er å bryte ned kroppen (meir eller mindre), medan den byggjer seg opp att – evt til eit høgare nivå under kvile. Trening og restitusjon er difor like viktig for framgang!

 • Lytt til kroppen! Dersom noko er vondt, så skal du ikkje gjere dette – i alle fall ikkje om det blir verre! MEN… Tungt/slitsamt og vondt er ikkje det same.

 • Dersom du kombinerar styrketrening og kondisjonstrening på same økt, kan du vere klar over at du sannsynlegvis får mest effekt av det du gjer først. Etter kvart som du blir sliten, klarer du ikkje å «gi» like mykje, og får då heller ikkje like godt betalt. Det du prioriterer som viktigast bør gjerast først. Trenar du ofte, bør du vurdere å trene kondisjon og styrke i separerte økter. 

 • Ver strukturert – ha ein plan! Set deg eit realistisk mål som du er motivert for å jobbe imot. Finn ut kva som må til for å nå målet, og om du er klar for å gjennomføre dette. Når du trenar skal du vite kva (musklar/evner) du trenar, og kvifor. Altfor mange går tilfeldig rundt i treningslokalet, og løftar litt her og der – gjerne i den rekkjefølgja apparata står – til den tilmålte treningstida er omme. Tida på tredemølla blir til undervegs… Er dette i tråd med det du vil oppnå?? Er du usikker? Søk rettleiing frå nokon med påliteleg kompetanse. Motivasjonen vil også auke når du veit at du trenar rett for å nå ditt mål. 

 • Lær deg rett teknikk i styrkeøvingar, og bruk den! Dårleg teknikk gir dårleg aktivering av den muskelen/muskelgruppa som den einskilde øvinga er meint å påverke. Dårleg teknikk aukar også risiko for belastningsskadar – ofte i rygg og skuldrar. 

 • Varier treninga. Dersom du gjer det same over lang tid vil framgangen gradvis stagnere, og du går gjerne også lei. Dersom du gjer éin og same aktivitet kvar dag, er det vidare høvelege sjansar for overbelastningsskadar.

 • Ikkje tren når du er sjuk. Som sagt; du bryt ned kroppen når du trenar. Når du er sjuk, har kroppen nok å reparere. Sats heller på å bli raskare frisk, slik at du kan få ei god økt, og tilsvarande effekt. 

 • Når du så er ferdig med treningsøkta – et mat!! Trening og restitusjon er som sagt like viktige for framgang, og utan fornuftig matinntak, blir restitusjonsbiten veldig dårleg. Tenk heller på kva du et, og avgrens mengda. Etter trening bør du vektleggje protein i form av magre meieriprodukt og/el magert kjøt, og karbohydrat frå fiberrike/grove kornprodukt (inneheld også andre typar protein). Et gjerne litt frukt/grønsaker også. Til sist; Ingen regel utan unntak (nesten)… Spør oss dersom du lurer på noko, er i tvil, eller berre vil ha eit synspunkt. Ingen spørsmål er for dumme! Det er oss ei glede å kunne bidra med å optimalisere treninga di! 

BLI MEDLEM