TRENINGSAVGIFT SKAL BETALES FORSKUDDSVIS

Ved registrering av avtalegiro medlemskap skal det betales et oppstartsbeløp. Oppstartsbeløpet vil normalt bestå av etableringsgebyr, treningsavgift for resten av inneværende mnd og hele neste mnd.  Fast, felles trekkdato for avtalegiro betaling er den 1. i hver mnd. 

Dersom avtalegiroavtale ikke er godkjent i tide til første oppsatte avtalegiro trekk, vil medlemmet faktura med fakturagebyr fra Aktiv trening. Betalingsbetingelser på faktura fra Aktiv trening er 10 dager, fakturagebyr kr 59,-. Faktura fra Aktiv trening som ikke blir betalt innen forfall, sendes til 3. part for videre innkreving.

Kort, generell beskrivelse av AvtaleGiro AvtaleGiro passer godt på betaling av faste regninger for strøm, telefon, avis, forsikring, husleie, kommunale avgifter, avgift på treningssenter, lån og givertjenester etc. AvtaleGiro er en tjeneste hvor kontohaver gir sin bank i oppdrag å betale regninger ved å belaste kontohavers konto for overføring til betalingsmottakers konto.

Bare betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som kontohaver har gitt banken et belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) for, omfattes av tjenesten.De betalingsmottakere som kontohaver har opprettet slik fullmakt for, vil sende betalingskravet til banken. Senest syv virkedager før regningene skal betales, vil det bli sendt varsel til kontohaver med informasjon om hvilke regninger som skal betales og hva regningene gjelder (vises i oversikt på nettbanken). Kontohaver kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen.

For hver betalingsmottaker som skal omfattes av AvtaleGiro, skal kontohaver avgi en særskilt belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) til banken.En AvtaleGiro-fullmakt kan tilbakekalles, sperres og endres av kontohaver ved melding til banken. Et tilbakekall, en sperring eller en endring skal være gjennomført senest påfølgende virkedag etter at kontohavers meddelelse er mottatt av banken. Banken kan ikke endre en AvtaleGiro-fullmakt uten samtykke fra kontohaver, med unntak av betalingsmottakers kontonummer.

Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i AvtaleGiro-fullmakten eller dersom kontohaver har stanset (stoppet) betalingen. Banken vil kontrollere om det er dekning på konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på varslet belastningsdag, vil banken enten avvise oppdraget straks, eller i de påfølgende (2 til 5) virkedager forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll).

Ved flere betalingskrav eller betalingsoppdrag som skal belastes samme dag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført på grunn av manglende dekning. Hvis betalingen ikke gjennomføres av årsaker som nevnt ovenfor, vil kontohaver bli meddelt dette av banken og få tilbud om annen betalingsmåte (for eksempel få tilsendt giroblankett). Informasjon om annen betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere kontohaver dersom betalingsmottaker annullerer betalingskravet. For nærmere detaljer rundt avtalegiro – sjekk info i din bank.

BLI MEDLEM