Medlemsbetingelser

Aktiv trening Arendal

1. Aktiv Trening Arendal er et ubetjent treningssenter og oppfølging er ikke inkludert i prisen. Det forutsettes at medlemmer enten har erfaring/kompetanse når det gjelder trening, eller kjøper nødvendig veiledning av våre treningsveiledere eller personlige trenere.

2. Nøkkelkortet/adgangskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre. Medlemmet plikter så snart som mulig å melde fra om tap av kort, og utstedelse av nytt kort belastes med kr: 299,-

3. Lokalene er TV overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved uregelmentert adgang.

4. Sikkerhetskontroller foretas jevnlig av våre ansatte kontrollører og medarbeidere ved senteret. Alle som ikke kan fremvise adgangskort vil bli bortvist fra lokalene.

5. Medlemmer har ikke anledning til å slippe inn andre personer, som ikke er medlemmer, på senteret. Gjøres dette vil det medføre en utestengelse fra senteret på 1 måned.

6. Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd etter gjeldende regelverk.

7. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til trening ved Aktiv Trening Arendal. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstand eller tap av gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmets eller andres opphold i og/eller bruk av senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmet plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.

8. Medlemmer under 16 år må ha skriftlig godkjenning fra foreldre/foresatte, hvor personlige og materielle skader hviler på foreldre/foresatte, for å kunne trene på vårt senter.

9. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barn ikke tas med inn på senteret.

10.Det er ikke tillatt å oppbevare trenings tøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befinner seg på senteret. Hengelås til skap som bli brukt ureglementert vil bli klippet opp og skapene tømt. Utgifter i forbindelse med dette er medlemmets ansvar.

11. Medlemmet plikter å bruke rent trenings tøy og trening sko beregnet for innendørs bruk, og som ikke sverter. Medlemmet plikter også å ha med seg håndkle til bruk på benker og andre apparater der det er formålstjenelig i forhold til god hygiene. Ved hard trening som medfører svette på gulv, tørkes dette opp med papir som finnes i treningssalen. Alle må bidra til å holde treningsrommet ryddig og rent. Ved mislighold av en slik karakter at det medfører ubehag for andre medlemmer, kan Aktiv Trening Arendal annullere treningskontrakten til den det gjelder.

12. Medlemmet plikter å være med på å holde orden ved å rydde på plass treningsutstyr, flasker, glass etc. Mislighold av ordensregler kan føre til bortvisning fra senteret.

13. Enhver befatning av dopingmidler nevnt i IOC`s liste medfører livsvarig utestenging fra Aktiv Trening Arendal.

14. Adgangskort og første treningsperiode, som er minimum 30 dager frem til første månedlige forfall, betales kontant. Deretter løper avtalen med månedlige trekk via opprettet avtalegiro. Treningskontrakten gjelder inntil medlemmet selv har skriftlig meddelt at vedkommende vil avslutte medlemskapet. OPPSIGELSESDATO REGNES SOM DEN DATO AKTIV TRENING ARENDAL MOTTAR OPPSIGELSEN. OPPSIGELSESFRIST ER MINIMUM 30 DAGER FØR NESTE MÅNEDLIGE FORFALL. MÅNEDLIG FORFALL ER DEN FØRSTE HVER MND.

15.Alle medlemmer er pliktig å følge oppsatt branninnstruks.