Antidoping RENT SENTER

Aktiv trening Hareid

Tydelege haldnigar og antidoping arbeid

Aktiv trening har i ei årrekkje teke tydeleg avstand frå doping, og våre medlemmar er i medlemskontraktene sine kjende med at doping er forbode. Sjølv om vi ikkje opplever doping som eit problem hjå oss, vil vi ikkje vere naive når vi veit kor stort fokus det har blitt på kroppsidealet dei siste åra. Difor satsar vi no enno meir på førebyggande arbeid, og frå januar 2018 har Aktiv trening inngått samarbeid med Antidoping Norge. Alle våre tilsette må no igjennom opplæring i antidopingarbeid, og kunnskap vil bli formidla til våre medlemmar. Innan kort tid vil alle våre avdelingar få sertifisering som "Rent Senter" frå ADNO, og med det - retten til å gjennomføre dopingkontrollar. 

Meir om programmet "Rent Senter"

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Som en del av programmet, og for å bli sertifisert Rent Senter, skal treningssenteret implementere antidopingregler i sine medlemsvilkår. Alle medlemmer må signere senterets antidopingregler ved innmelding, og skal gjøres kjent med at senteret har avtale med Antidoping Norge (ADNO).

Datatilsynet har gitt aksept for gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre. Gjennomføring av dopingkontroller forutsetter at senteret er et sertifisert Rent Senter.

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24a. Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler ved et Rent Senter kan bli politianmeldt.

Gjennom deltakelse i programmet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden å ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø.

antidoping.no

På nettsidene til Antidoping Norge finn du informasjon om det meste. Her ligg m.a. dopinglista
https://antidoping.no/